miercuri, 19 ianuarie 2011

REGULAMENT
privind Procedura de înscriere în OTDR, precum şi
eliberarea şi avizarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2011

Art. 1.–Prezentul regulament stabileşte procedura de înscriere în OTDR, precum şi eliberarea şi avizarea Certificatului de membru al OTDR pentru anul 2011.

Capitolul I –Înscrierea în OTDR

Art. 2.–Înscrierea în OTDR se face pe baza cererii de înscriere, conform modelului anexat , însoţită de documentele prevăzute de prezentul Regulament, adresată preşedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi depusa la Consiliul Judeţean/Consiliul Municipiului Bucureşti în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.
Art. 3.–Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente:
a) diploma, titlulsau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară şi foaia matricolă (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;
b) certificat de cazier judiciar (depus inoriginal si in termenul de valabilitate legal –6 luni de la data emiterii);
c) certificat de sănătate fizică şi psihică (depus inoriginal si in termenul de valabilitate legal –3 luni de la data emiterii) -certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5trebuie sa fie eliberat, semnat si parafatde medici/ cabinete medicale/ institutii ( policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;
d) actul de identitate şi, după caz, certificatul de casătorie (copie);
e) dovada de achitare a taxei de înscriere (copie);
f) dovada exercitarii profesiei, dupa cum urmeaza:
f1 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial: adeverinta conform modelului anexat;
f2 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent( SRL/LTD/CPI/PFA/s.a.) : copie CUI/CIF;
f3 ) pentru persoanele care nu isi desfasoara activitatea in tehnica dentarala data depunerii cererii de inscriere : declaratie notarialaca nu desfasoara activitati de tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere in OTDR, cu exceptia promotiei 2011,si dovada vechimii in profesia de tehnician dentar (unde este cazul);
g) treifotografii color 3x4 cm.
*NOTA:In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5, din care sa reiasa in mod distinctca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vederefizic, cat si din punct de vederepsihic (examen psihiatric)si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.
Art. 4.-În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime înprofesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară la data prezentării cererii de înscriere, aceştia vor prezenta documentele prevăzute la art. 3 lit. f)-f1 )/ f2 )-, în termen de 30 zile de la data începerii activităţiica tehnician dentar.
Art. 6.–In cazul in care Comisia de verificare dosare si autorizare de la sediul central constata ca dosarul este incomplet sau ca documentele de inscriere nu corespund cerintelor de la Art.3, va fi anuntat in scris solicitantul, iar in cazul in care acesta nu completeaza dosarul in maxim 60 de zile,de la data emiterii adresei privind completarea dosarului de inscriere,dosarul va fi returnat solicitantului si vafi instiintat presedintele CJ/CMB.
Taxa de inscrierein OTDR pentru anul 2011 estein valoare de 1000 lei.
Exceptie:absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala) pentru care taxa de inscriere va fi in valoare de 200 lei.Declaratia notariala nu este necesara pentruabsolventii 2011.
Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere).
Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor
.
Capitolul al II-lea –Analizarea dosarelor de înscriere
şi eliberarea certificatelor de membru

Art. 8. –(1)Analizarea dosarelor de înscriere şi propunerea de eliberare a certificatelor de membru se va face de către Comisia de verificare a dosarelor de înscriere şi de autorizare, în conformitate cu regulamentul propriu şi a prezentului regulament.
(2) Eliberarea certificatelor de membru se va face la sediul CJ/CMB în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea sau urmează să îşi desfăşoare activitateaşi se va efectua în termen de cel mult45de zile de la data admiteriicererii de inscriere in OTDR.
(3) Transmiterea certificatelor de membru către CJ/CMB se va face prin grija Departamentului evidenţă şi relaţii cu membri.
(4) Preşedintele CJ/CMB va înştiinţa în scris pe titularul certificatuluide membru, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea certificatului.
(5) În situaţii excepţionale, după declararea dosarului de înscriere ca „admis”, la cerere, se pot elibera adeverinţe din care să rezulte calitatea de membru OTDR. Adeverinţele se eliberează de către sediul central al OTDR in urma unei solicitari scrise.
Obligatia de plata a Cotizatia de membru incepe din luna in care dosarul de inscriere a fost aprobat.

Capitolul al III-lea –Avizarea certificatului de membru

Art. 9.–(1) Avizarea certificatului de membru se face anual,si confera tehnicianului dentar dreptul de a exercita profesia in anul respectiv.
(2)Avizarea certificatului de membru se face la sediul CJ/CMB în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea;
(3) La prezentarea pentru obtinerea avizului anual, tehnicienii dentari vor face dovada:
1. locului de muncă –adeverinta salariat (pentru angajati) sau CIF(CUI) –pentru independenti -dacă acestanu există deja la dosar de la avizarea anterioara;
2. achitării cotizaţiei de membrude la data inscrierii pana la zi(copie OP pe care are aplicata stampila bancii);
3. participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2010-credite EPC acumulate conform cu art.10al prezentului regulament (copie dupa certificate/diplome de la cursuri/evenimente/s.a acceptate prin Programul National de EducatieProfesionala Continuaal OTDR).
Art.10.-(1) Consiliul National al OTDR a aprobat, prin derogare de la prevederile Programul National de Educatie Profesionala Continua, reducerea numarului necesar de credite EPC aferente anului 2010 la jumatate din numarul de credite anuale prevazut in Programul de Educatie Profesionala Continua. Astfel, avizarea pe 2011 a Certificatului de Membru OTDR se face diferentiat:
-membrii OTDR care la finele anului 2010 au acumulat minim20 de credite EPC, respectiv 15 credite EPC (salariati) si 0(zero)credite EPC (pensionari, s.a.), vor primi aviz pentru tot anul 2011(01.01.2011 –31.12.2011);
-membrii OTDR care la finele anului 2010 au acumulat mai putinde 20 de credite EPC, respectiv mai putin de 15 credite EPC (salariati) vor primi aviz numai pentru Semestrul I 2011 (01.01.2011-30.06.2011), cu obligativitatea de a completa pana la 30.06.2011 numarul de credite aferent anului 2010, conditie de acordare in luna iulie 2011 a avizului pentru Sem II 2011 (01.07.2011 –31.12.2011).
(2) MembriilorOTDR care pana la 31.12.2010 au acumulat mai multdecatnumarul maxim de credite EPC aferente anului 2010,li se reporteaza integralin anul 2011numarul de credite EPC dobanditesuplimentar.
(3) Avizarea se efectuează princorelare cu art. (9), pe versocertificatuluide membru, cu înscrierea următoarelor menţiuni: AVIZAT ANUL 2011,respectivAVIZAT 1.01.2011-30.06.2011, AVIZAT 1.07.2011-31.12.2011, numărul de înregistrare din Registrul de avize,numarul de certificat, semnătura preşedintelui şi ştampila CJ/CMB.
Art. 11. -Pentru acordarea avizului 2012membrii OTDR trebuie sa aibe acumulate numarul de credite aferente anului 2010 conform derogarii stabilite de Consiliul National pentru anul 2010 (20/15/5) plus numarul total de credite EPC aferente anului 2011 conform Programului national EPC( 40/30/10).
Art. 12. -Completarea cererii RUTD este obligatoriepentru toti membrii OTDR.
Art. 13. –Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 01.01.2011, şi poate fi completat şi modificat oricând, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.
Art. 14.–Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament: Cerere de inscriere, Cerere Registru Unic al Tehnicienilor Dentari, Model de Adeverinta

Presedinte OTDR
Dombai Attila Csaba