joi, 12 ianuarie 2012

Instructiuni privind acordarea avizului pe anul 2012


Avizul pentru anul 2012 se poate acorda pina la data de 31.03.2012 in situatia in care sunt indeplinite toate conditiile de avizare reglementate in Regulamentul de avizare pentru anul 2012:
La prezentarea pentru obtinerea avizului, tehnicienii dentari vor anexa urmatoarele:

(1) dovada locului de muncă si a experientei profesionale exercitata efectiv si legal (vechimea in profesie ce poate fi dovedita cu acte) – astfel:

a) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial:
- adeverinta de la angajator (valabilitate 30 zile de la data eliberarii)*
- dovada experientei profesionale exercitata efectiv si legal (pentru cei care nu o au depusa la dosar: copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/etc.)

* in cazul in care angajatul a avut un singur loc de munca pana in prezent, este suficienta adeverinta

b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (SRL/LTD/CPI/PFA/PF s.a.):

b1) CPI/LTD/PF/PFA:
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme),
- „Fisa locului de munca” – conform modelului anexat (anexa 4),
- Certificatul de inregistrare la DSP a CPI/LTD/PF/PFA – in cazurile in care exista aceasta inregistrare,
- Declaratia 070/Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF) sau adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar.

b2) SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
- Fisa locului de munca (se gaseste la OTDR Iasi)
- Certificatul de inregistrare la DSP – in cazurile in care exista aceasta inregistrare

***Pentru debutanti, copie contract de colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica conform reglementarilor prevazute in Statut sau copie contract de munca si adeverinta de salariat de la angajator.
*** Pentru pensionarii in activitate, copie si dupa „Decizia” de pensionare (daca nu se afla deja depusa la dosar).

Nota: În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime în profesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară la data solicitarii avizului, aceştia vor prezenta documentele prevăzute la Art. 2(1) în termen de 30 zile de la data începerii activităţii ca tehnician dentar. In caz contrar, acestia vor fi mentionati in RUTD ca membri „inactivi”.

NU SE ACORDA AVIZ FARA DOVADA LOCULUI DE MUNCA !


Exceptie: membri mentionati in “NOTA” de mai sus si care completeaza declaratie pe proprie raspundere ca in termen de 30 zile de la obtinerea locului de munca aduc dovada acestuia.

(2). dovada achitării cotizaţiei de membru, la ,,zi’’ – (copie dupa dovada achitarii cotizatiei/2011, pe care este aplicata stampila bancii);

(3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2010 si 2011 – se vor prezenta in original diplomele de la cursurile/evenimentele/manifestarile creditate de catre OTDR. In cazul in care pentru acordarea avizului se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care s-a participat in anii 2010/2011, la sediul central se vor trimite copii dupa aceste diplome.


La prezentarea pentru obtinerea avizului/2012, completarea cererii RUTD si, dupa caz, „Fisa de exercitare” (locul de munca a activitatii de tehnica dentara in sistem independent sau prezentarea „adeverintei de salariat”, sunt obligatorii pentru toti membrii OTDR.Acordarea avizului “restant” pe anul 2011

Avizul/2011 se acorda numai celor care au indeplinit conditiile pana la 31.12.2011, adica nu au restanta la plata cotizatiei/2010 (la data de 31.12.2011) si au creditele aferente anului 2010 (la data de 31.12.2011).
Se poate acorda avizul pe 2011 odata cu avizul pe 2012 , dar nu mai tarziu de 1.03.2012, in conditiile precizate mai sus.

Concluzii generale cu privire la acordarea avizelor:
1. Aviz/2011 si Aviz/2012 integral (tot anul) se acorda doar pana la 1.03.2012 ( cu indeplinirea simultan a celor trei conditii de avizare)
2. Dupa data de 1.03.2012 NU se mai acorda Aviz/2011, iar Aviz/2012 se acorda sub forma AVIZAT de la data....la data.


Necesarul de credite pentru 2012 :


- pentru angajati 30 credite EPC


-pentru angajator 40 credite EPC
Inscriere OTDR 2012

REGULAMENT
privind Procedura de înscriere în OTDR, precum şi
eliberarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2012

Înscrierea în OTDR

Înscrierea în OTDR se face pe baza cererii de înscriere însoţită de documentele prevăzute de prezentul Regulament, adresată preşedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi depusa la Consiliul Judeţean/Consiliul Municipiului Bucureşti în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.
Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară şi foaia matricolă (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;
NOTA : documentele care atesta nivelul studiilor si, dupa caz, cele referitoare la experienta profesionala, vor fi analizate si corelate cu dispozitiile Legii Nr.200/2004 completata si modificata, precum si cu cerintele impuse de normele europene (Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale).
b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 6 luni de la data emiterii) ;
c) certificat de sănătate fizică şi psihică (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/ cabinete medicale/ institutii (policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;
d) actul de identitate şi, după caz, certificatul de casătorie (copie);
e) dovada de achitare a taxei de înscriere in OTDR prevazuta la Art.4 (copie xerox a documentului stampilat de banca);
f) dovada vechimii in profesia de tehnician dentar prestata astfel:
Angajat - copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/adeverinta de vechime in profesia de tehnician dentar eliberata de angajator;
CPI/LTD/PF/PFA - Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie CIF), Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar si Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
SRL - Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz, adeverinta de salariat in cadrul societatii la care este asociat – din care sa reiasa functia si vechimea in profesie, s.a.;

* Pentru cei care nu au profesat/nu profeseaza tehnica dentara la data inscrierii in OTDR – declaratie notariala ca nu au vechime in domeniu.
Exceptie: Absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotia 2012 , pentru care nu este necesara declaratia notariala.
g) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA: In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5 , din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2012 este in valoare de 1.000 lei.

Exceptie: absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala), pentru care taxa de inscriere pentru anul 2012 va fi in valoare de 200 lei, in urmatoarele situatii:
- daca dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara si nu au obtinut venituri din tehnica dentara de la data absolvirii pina la data depunerii cererii de inscriere in OTDR ( declaratie notariala **),
sau
- daca dovedesc ca au o vechime mai mica de 6 luni in profesia de tehnician dentar, vechime dobandita numai ca salariat (adeverinta salariat).

** NOTA: Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii din 2011 si 2012.

Cotizatia de membru este de 40 lei/luna si se achita din luna in care solicitantul este admis ca membru in OTDR.

Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

- Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),
- sau
- Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

La plata taxei de inscriere si a cotizatiei se mentioneaza numele si CNP-ul membrului OTDR.